TürkçeÝngilizceZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

 
İzlenme 7863


Beyaz güvercinin aðzýnda ki barýþýn simgesi Zeytin dalý. Her derde deva, saðlýk mucizesi Zeytinyaðý... Ýnsanlýðýn vazgeçilmez dostu, Zeytin aðacýyla tanýþýklýðý tam 8000 yýl öncesine dayanmaktadýr.

Rivayete göre tufana yakalanan Nuh Peygamberin gemisinden uçurduðu beyaz güvercin, bir süre sonra aðzýnda bir zeytin dalýyla geri dönerek, tufanýn bittiðini haber vermiþtir. Bu nedenle Zeytin dalý ve beyaz güvercin barýþýn simgesi olmuþtur. Hristiyanlar zeytini talih ve barýþ iþareti olarak kabul ederler, elçiler haber getirdiði zaman zeytin dalý takdim ederlerdi. Yunanlýlar ve Romalýlar, zeytin aðacýnýn þerefli geleneðini, zeytinliklere girme, yetiþtirme ve toplama iþlemini yalnýzca iyi ve dürüst insanlarýn yapmasýna izin vererek sürdürmüþlerdir.

Bugün Kral Minosun Knossostaki sarayýnda bulunan zeytinyaðý küpleri ise M.Ö. 2500 yýllarýnda, Girit Adasýnýn en önemli geçim kaynaðý olan, zeytinyaðý ticaretinin tanýklýðýný yapmaktadýr.

Kuran'da da zeytinden mübarek bir bitki olarak bahsedilmiþ, hurma, su ve zeytin ile iftar edilmesi tavsiye edilmiþtir.

Bugün özellikle zeytin aðacýyla örtülü topraklarýyla Ayvalýk, 2.5 milyon
zeytin aðacýyla Ege'nin zeytin baþkenti durumundadýr.Cundalı

İletişim


26/10/2021 Gün Ortalama:21  Bugün4 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.80.3.192